مشخصات فردی و زندگینامه
نام:عارف
نام خانوادگی:ابراهیمی
پست الکترونیک:aref.abrahimi@gmail.com
تلفن همراه:000000000000
آدرس وب سایت:http://arefebrahimi.ir/
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم سیاسی

زندگی نامه

پس از ساعت‎ها تفکر پیرامون زندگی خود

جز قصور و تقصیر چيزي ندارم